NBL podnosi zastupničku inicijativu na Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


 

Zastupnica Nezavisne bosanskohercegovačke liste u Skupštini Kantona Sarajevo, dr Amra Junuzović-Kaljić iznijet će zastupničku inicijativu na Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu i tražiti da se u budžetu planira 2,8 miliona KM za sanaciju vanjskih zidova/fasada i zamjenu stolarije u osnovnim školama u Starom Gradu.

 

 

Na području općine Stari Grad nalazi se šest objekata osnovnih škola  i jedna osnova muzička škola koji su sagrađeni u periodu od 1890. do 1960. godine. Dakle, najstariji objekat sagrađen je prije 159 godina, a uslovno rečeno ‘najmlađi’ prije 59 godina. Na gotovo svim objektima fasade i stolarija su u lošem stanju, te je neophodna rekonstrukcija i zamjena. Uzme li se u obzir starost objekata, kao i materijali kojima se tada gradilo, jasno je o kakvim i koliko energetski neefikasnim objektima se radi, a zbog čega je u zimskom periodu prosječna temperatura u učionicama niža i za pet stepeni. Zbog svih ovih razloga, škole konstantno bilježe pritužbe roditelja, učenika i nastavnog osoblja na hladne prostorije i pored velike potrošnje električne energije i drugih energenata.

Prošle godine izvršeno je tzv ‘utopljavanje’ OŠ“Hamdija Kreševljaković“, a ove godine planirano je djelimično ‘utopljavanje’ objekta A OŠ“Saburina“

 

 

Nezavisna bosanskohercegovačka lista smatra da ulaganja Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog Minstarstva obrazovanja i nauke KS u prethodnom periodu nisu bila na zadovoljavajućem nivou, te da su učenici, nastavno osoblje i uprave škola u Starom Gradu bili nepravedno zapostavljeni prilikom raspodjele budžetskih sredstava.

 

Zastupnica NBL-a dr Amra Junuzović-Kaljić će na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo uz predloženu inicijativu priložiti i projektnu dokumentaciju i procjenu troškova realizacije projekta sanacije vanjskih zidova/fasada i postavljanja nove stolarije na osnovnim školama u iznosu od 2.838.604,42 KM.

 

Ove radove neophodno je izvesti u objektima: OŠ“Vrhbosna“, OŠ“Hamdija Kreševljaković“, OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“, OŠ“Saburina“, OŠ“Edhem Mulabdić“ (centralni i dva područna objekta) i OMŠ“Mladen Pozajić“,  kako bi oni postali funkcionalni i osigurali osnovne uslove za rad i boravak učenika, nastavnog osoblja i drugih.