Nova politička realnost


NBL – Nova politička realnost
Šta hoćemo, a šta nećemo?

 

Hoćemo novu političku viziju sretne budućnosti bosanskohercegovačkih ljudi i pošten rad za njih. Nećemo ništa od sadašnje političke blokiranosti nepoštenjem, neiskrenošću i nesposobnošću.

 

Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste, bosanskohercegovačkoj javnosti

 

Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani osnivači političke inicijative NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA, građani Bosne i Hercegovine, čestitam svi­ma odluku da osnujemo pokret za novu politiku NEZAVISNA BOSANSKOHERCE­GOVAČKA LISTA. Zahvaljujem vam se na povjerenju koje ste mi dali kao jednom od inicijatora ovog projekta. Mene to višestruko obavezuje. Prvo, prema kolegama koji u projekat unose legitimitet nezavisno izabranih načelnika. Drugo, prema svima vama koji ste našu inicijativu podržali. Treće, prema očitoj potrebi bosanskohercegovačkih ljudi za promjenom.

 

IBRAHIM HADŽIBAJRIĆ

Ova odluka neće i ne smije biti jedno od mnogih političkih obećanja bosanskohercego­vačkoj javnosti – olahko dano a nemoralno iznevjereno. Većina bosanskohercegovačkog naroda je u strahu. Takav strah je poželjan za sve koji umjesto služenja narodu žele vladanje njime. Ali nijedan moralno odgovoran čovjek ne prihvaća strah drugih kao činjenicu koju u politici treba koristiti. Oslobađanje ljudi od straha prva je dužnost svih nas od kojih i s ko­jima počinje politički projekat NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA.

Uzrok strahu je neznanje. Bosanskohercegovačkim ljudima je nametnuta i održavana po­litička konfuzija, pa se čini da i ne znaju šta je njihova budućnost. Tako se, u političkoj zbr­ci, priviđa da nema znanja o tome kako iz sadašnjeg siromaštva, oskudice i pometnje izaći u bolje sutra; da nema znanja o tome kako izaći na kraj s armijom administracije u kojoj i s kojom se gotovo ništa od životnih potreba ne može riješiti; da nema znanja o tome kako izaći na kraj sa stoglavom aždahom pohlepa i korupcije, aždahom koja je ovladala gotovo svim područjima života; da nema znanja o tome kako djeci koja se rađaju osigurati re­laksiranu i sigurnu budućnost; da nema pravednih odgovora na prisutnosti i djelovanja mirnodopskih i ratnih krivaca. I tako dalje, gotovo u svemu što možemo vidjeti.

 

A zapravo tog znanja ima. Oni koji ga imaju onemogućeni su, ušutkani i krivo predstav­ljani. Ovom inicijativom želimo na tome znanju graditi novu političku praksu.

 

Očite su bosanskohercegovačke prirodne i društvene mogućnosti. Malo je u svijetu li­jepih zemalja, koliko je to ova naša. A i da nije tako, naša je. Nemamo druge. Kad sve to bude zamračeno strahom, ljudima se čini da mogu pobjeći u neku izmaštanu, bolju. Ali te za nas bolje zemlje i države nema.

Činjenica je da smo siromašni, da se ljudima čini da iz toga ne mogu izaći. Činjenica je da su ogromni resursi ustrajno harčeni, a da su siromaštvo i oskudica ostali. Či­njenica da su ljudima neprestano obećavana neka velika rješenja – investicije, inte­gracije, reforme i tome slično – a da uz to zemlja nazaduje u odnosu na druge, može biti objašnjenja na jednostavan način: Nema jasnog i moralno odgovornog političkog djelovanja koje bi u sebi imalo uvjerljivu viziju dobre budućnosti konkretnog poje­dinca u njegovim konkretnim egzistencijalnim potrebama. A to znači da su sadašnje politike, zapravo njihovi nositelji, otuđeni od stvarnih potreba naroda, od odgovornosti prema ugroženom pojedincu. Za većinu njih politički posao, najvažniji oblik ljudskog djelovanja, postao je način osiguranja egoističnih pohlepa za čašću, slavom i vlašću koje potvrđuju jedino neobuzdanim korištenjem sredstva izvorno oduzetih od naroda.

 

U skladu s tako ocrtanom anatomijom političkih prilika u bosanskohercegovačkom druš­tvu i njegovoj državi, u skladu s tim šta smo našim osnivačkim odlukama već rekli, želim još jednom ponoviti obaveze koje smo preuzeli i s kojima izlazimo pred sve ljude ove zemlje:

 

  • Prvo, naše političko djelovanje uključit će i održavati stav: U središtu svega što ćemo činiti jest konkretni čovjek s njegovom egzistencijalnom ugroženošću, prestrašen bes­perspektivnošću. Tom čovjeku se smatramo dužnim. Pred njeg izlazimo s prijedlozima promjene postojećeg političkog stanja. Nikakva vrsta oholosti ili vladanja nad ljudima nije nam prihvatljiva. Uvjereni smo da je snaga u služenju ljudima, te da će se njihova podrška našim prijedlozima temeljiti upravo na tome;
  • Drugo, otklanjanje siromaštva i isključenosti bosanskohercegovačkih ljudi iz nji­hovih prava je to što će nam trajno biti u prvome planu. Ponavljam, a uvjeren sam da ćemo to neprestano ponavljati, siromaštvo, koje je i grehota i sramota, mora biti iskorijenjeno. Bosanskohercegovačke prirodne mogućnosti su takve da njihovim racionalnim korištenjem, i to u okviru međunarodnog političkog, kulturnog i eko­nomskog poretka, sadašnja nerazvijenost može i mora biti prevaziđena. Nerazvije­nost i siromaštvo bosanskohercegovačkih ljudi neće biti otklonjeni pričom o njima. Otklonjeni mogu biti otvaranjem perspektiva pojedincima, porodicama i organizi­ranim zajednicama da svoje životne potrebe pokrivaju vlastitim poduzetništvom i radom. Uloga politike, a tako i svih njenih organizacijskih oblika, jest podržavati ljude u tome, pomoći im i biti im na raspolaganju u svakome času, a ne smetati im stotina­ma administrativnih prepreka i držati ih u strahu od nepotističkih i oholih politika uzurpacije javnih dobara.
  • Treće, ostvarenje i naših političkih ciljeva ometat će sadašnji labirint administraci­je koji se čini neprolaznim, bezizlaznim i sve zamračenijim. Od mjesne zajednice, tamo gdje su egzistencijalni problemi trpljeni, tamo gdje se ne osjećaju gotovo ni­kakvi učinci političkih obećanja, podignut je labirint općinskih, gradskih, kanto­nalnih, federalnih, državnih administracija, činovnika bez svijesti gdje i zašto su tu gdje sjede, s opsjednutošću da uzimaju više od onog što zarađuju, pa makar time zaduživali buduće naraštaje do neizbježnosti njihovog ropstva. Među nositeljima tih otuđenih vlasti caruju zavisti i sukobi. Istovremeno se produbljuje agonija bo­sanskohercegovačkih ljudi. Da bismo svoje ciljeve ostvarili, mi, članovi i sudionici projekta NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA, moramo otpo­četi razgradnju tog odvratnog i neljudskog labirinta koji se predstavlja bosansko­hercegovačkom državom, a zapravo je njeno negiranje.
  • Četvrto, ovaj naš projekat novog političkog djelovanja, nazvan NEZAVISNA BO­SANSKOHERCEGOVAČKA LISTA, okrenut je i otvoren svim bosanskoherce­govačkim ljudima. Na vodećim ljudima ovog projekta je obaveza da uvaže demo­kratsko legitimiranje svake vlasti kao nepovredivo javno dobro. Uz to, obaveza je da vodeći ljudi koje će glasači podržati nikad i nigdje ne pristanu na bilo koju vrstu političkih djelovanja neutemeljenih na odgovornosti za javno dobro.
  • I naposljetku, peto, ali ništa manje važno od svega rečenog, želim naglasiti da su naša pojedinačna i kolektivna pripadanja u sebi i sobom dobra, ali da su najčešće zloupotre­bljavana. Nijedno nacionalno ili religijsko, a tako nijedno nenacionalno ili nereligijsko opredjeljenje ne može biti okrivljeno, ali ni hvaljeno za to što čine ili ne čine pojedinci. Religijska i nacionalna opredjeljenja neotuđivo su i nepovredivo pravo svakog pojedin­ca. Ali, ta opredjeljenja nisu ostvariva ako na bilo koji način i bilo kada njihovi nositelji ne priznaju univerzalnost tog prava. Zato u ovom političkom projektu nema i neće biti mjesta za bilo kakvu diskriminaciju ljudi, ali ni za zloupotrebu vjerskih i nacionalnih, rodnih i drugih prava pojedinaca i kolektiva. Sve što se tiče politike bosanskohercego­vačke države mora jednako i pravedno pripadati svim njenim ljudima.